مجید پرکار

 مجید پرکار رضاییه متولد 63/11/ 22فارغ التحصیل رشته کارگردانی نمایش از
دانشگده هنر و معماری
توانمندی ها : ایده پرداز ، طراح ، کارگردانی هنری و تلویزیونی ، تدوین ،