دکتر پروانه پیشنمازی

پروانه پیشنمازی سردرودی  
متولد: 1355- تهران 
دارای کد تدریس در دانشگاه جامع علمی- کاربردی: 902008554