7نکته و ترفند برای عکاسی با تلفن های هوشمند، ویدئو شماره(6)